Maha Ganapathim Lyrics – Lord Ganesha

Maha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics
Pic Credit: Aditya Bhakthi (YouTube)

Maha Ganapathim Manasa Smarami Lyrics by Sri Muthuswamy Dikshitar and sung by KJ Jesudas Garu, music composed by Ilayaraja Garu.

Maha Ganapathim Song Credits

Song Devotional
Lyrics Sri Muthuswamy Dikshitar
Composer Ilayaraja
Singer KJ Jesudas
Music Label Aditya Bhakthi

Maha Ganapathim Manasa Smarami Lyrics In English

Aa Aa Aa Aa
Maha Ganapathim… Shree Maha Ganapathim
Shree Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa

Mahadeva Sutham… Aa Aa Aaa
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham
Mahadeva Sutham…Guruguha Nutham

Maarakoti Prakasham Shantham
Maarakoti Prakasham Shantham
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam

Maha Kaavya Naatakaadhi Priyam
Mooshika Vaahana Modhaka Priyam
Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

Sarigama… Maha Ganapathim
Panisa Sarigama… Maha Ganapathim
Pamaga Marisa Sarigama… Maha Ganapathim
Panisarisa Ninipamasa Sarigama… Maha Ganapathim
Nisanipanipama RisaRisa Sapasamani… Maha Ganapathim

Nisarisasasa Nisarisasa
Nisanisasasa Nisarisasa
Pamapamagama Risani Sariga
Magama Risani Sanisa Nipama

Nipa Nipa Nipa Nipa
Mapa Nipa Nipa Nipa
Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa
Nipa Nipa Nipa Nipa
Mapa Nipa Nipa Nipa
Risa Risa Risani Sari Sani Sarisa

Sasariga Gamapapa Gamamapa
Mapagani Panisarisa Nipama Sarigama

Maha Ganapathim… Manasa Smarami
Vashishta Vaama Devaadhi Vandhitha
Maha Ganapathim… Aa Aa AaAaa

Listen మహా గణపతిమ్ SongMaha Ganapathim Manasa Smarami Song Lyrics In Telugu

ఆఆఆఆ
మహా గణపతిమ్… శ్రీ మహా గణపతిమ్
శ్రీ మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ

మహాదేవ సుతం…ఆ ఆఆ ఆఆ
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం
మహాదేవ సుతం…గురుగుహ నుతం

మారకోటి ప్రకాశం శాంతం
మారకోటి ప్రకాశం శాంతం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం

మహా కావ్య నాటకాది ప్రియం
మూషిక వాహన మోదక ప్రియం
మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్… ఆ ఆ ఆఆ

సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పమగ మరిస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
పనిసరిస నినిపమస సరిగమ… మహాగణపతిమ్
నిసనిపనిపమ రిసరిస సపసమని… మహాగణపతిమ్

నిసరిససస నిసరిసస నిసనిససస నిసరిసస
పమపమగమ రిసని సరిగ మగమ రిసని సనిస నిపమ
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప
రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
నిప నిప నిప నిప మప నిప నిప నిప
రిస రిస రిసని సరి సని సరిస
ససరిగ గమపప గమమప
మపగని పనిసరిస నిపమ సరిగమ

మహా గణపతిమ్… మనసా స్మరామి
వశిష్ట వామ దేవాది వందిత
మహా గణపతిమ్, ఆ ఆ ఆఆ