పరమ జీవము నాకు నివ్వ Song Lyrics from the album Hebronu Geethalu, music composed by Krupamayudu Unit, and sung by Balaraj, Devakumari & Radha Mathews.

పరమ జీవము నాకు నివ్వ Song Credits

Album Hebronu Geethalu
Category Christian Song Lyrics
Music Krupamayudu Unit
Singers Balaraj, Devakumari, Radha Mathews
Song Label & Copyrights

పరమ జీవము నాకు నివ్వ Lyrics

Parama Jeevamu Naku Nivvu
Tirigi Lechenu Naatho Nunda
Parama Jeevamu Naaku Nivvu
Tirigi Lechenu Naatho Nunda
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachi Yesu Konipovunu

Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Ye Samayamaina Ye Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Satanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledhanu
Lokamu Sareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu

Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Ye Samayamaina Ye Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Pachhika Bayalulo Parundajeyun
Shanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu
Anishamu Praanamu Trupthiparachunu
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu

Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Ye Samayamaina Ye Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu
Harinchinan Naa Ishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu

Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Yesu Chalunu… Hallelooya Hallelooya
Ye Samayamaina Ye Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ
పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ

నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును
యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
ఏ సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను
సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను

లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను

యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
ఏ సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును
పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును

అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణలోయలో నన్ను కాపాడును
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణలోయలో నన్ను కాపాడును

యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
ఏ సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను
నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను

హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను

యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
యేసు చాలును
హల్లెలూయా హల్లెలూయా
ఏ సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

Watch పరమ జీవము నాకు నివ్వ Video Song