మోటారు వాహనాల సవరణ బిల్లు – 2017, అసేలేంటి ఈ సవరణ ? ఎవరికోసం ? ఎందుకింత నిరసనలు ?

మోటారు వాహనాల సవరణ బిల్లు – 2017, అసేలేంటి ఈ సవరణ ? ఎవరికోసం ? ఎందుకింత నిరసనలు ?

మోటారు వాహనాల సవరణ బిల్లు – 2017, అసేలేంటి ఈ సవరణ ? ఎవరికోసం ? ఎందుకింత నిరసనలు ? కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలో చట్ట సవరణ చేయనున్న మోటార్ వెహికల్ సవరణ బిల్లు – 2017 (Motor Vehicle Amendment Bill [MV-Amendment Bill] – 2017) కు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా...