Hanuman Chalisa Lyrics Telugu. తులసీదాస్ హనుమంతుని దర్శనానంతరం స్వామిని స్తుతిస్తూ పాడిన స్త్రోత్రం ఇది.

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu Credits

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu

దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధారి
బరణౌ రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచారి
బుద్ధిహీన తను జానకై సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార

చౌపాయీ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥1॥
రామదూత అతులిత బలధామా
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥2॥
మహావీర విక్రమ బజరంగీ
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥౩॥
కాంచన బరన విరాజ సువేసా
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥4॥

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై ॥5॥
శంకర సువన కేసరీనందన
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥6॥
విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥7॥
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా
రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా
వికటరూపధరి లంక జరావా ॥9॥
భీమరూపధరి అసుర సంహారే
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥10॥
లాయ సజీవన లఖన జియాయే
శ్రీ రఘువీర హరవి ఉర లాయే ॥11॥
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥12॥

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥13॥
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా
నారద శారద సహిత అహీశా ॥14॥
యమ కుబేర దిక్పాల జహా తే
కవి కోవిద కహి సకే కహా తే ॥15॥
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥16॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥17॥
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ
లీల్యో తాహి మధురఫల జానూ ॥18॥
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥19॥
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥20॥

రామ దులారే తుమ రఖవారే
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥21॥
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా ॥22॥
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై
తీనో లోక హాంక తే కాంపై ॥23॥
భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై
మహావీర జబ నామ సునావై ॥24॥

నాశై రోగ హరై సబ పీరా
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥25॥
సంకట సే హనుమాన ఛుడావై
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥26॥
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥27॥
ఔరు మనోరథ జో కోయీ లావై
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥28॥

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥29॥
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే
అసుర నికందన రామ దులారే ॥30॥
అష్టసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా
అసబర దీన జానకీ మాతా ॥31॥
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥32॥

తుమ్హరే భజన రామ కో బావై
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥33॥
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ
జహా జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥34॥
ఔరు దేవతా చిత్త న ధరయీ
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥35॥
సంకట కటై మిటై సబ పీరా
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥36॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ ॥37॥
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥38॥
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥39॥
తులసీదాస సదా హరి చేరా
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥40॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ
జై జై జై హనుమాన గోసాయీ
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ

దోహా
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల మూరతి రూప
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప

Listen హనుమాన్ చాలీసా